Rozwody i prawo rodzinne

rozwody i prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy również na terenie miasta Płocka pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z racji swojej specyfiki prawo rodzinne dotyka szczególnych spraw obecnych w życiu każdego człowieka. Zatem z uwagi na swój charakter, sprawy z zakresu przedmiotowego prawa muszą być traktowane wyjątkowo i ze szczególną uwagą. Kancelaria dołoży najwyższych starań, aby każdą ze spraw potraktować indywidualnie i zapewnić możliwie największy komfort klientom, którzy zwracają się do nas w sprawach dotyczących ich samych bądź osób im najbliższych.

Zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i na każdym jego etapie, dążymy do ugodowego rozwiązania sporów rodzinnych i osiągnięcia rozwiązań najbardziej optymalnych, zgodnych z oczekiwaniami naszych klientów.

Rozwód i separacje

Główną dziedziną prawa, którą zajmuje się Kancelaria Radcy Prawnego Edyty Popowskiej, są sprawy cywilne, a w szczególności rozwody i separacje oraz powiązane z nimi sprawy dotyczące małoletnich dzieci stron (władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów rodziców z dziećmi po rozwodzie) oraz majątku wspólnego małżonków. Radca prawny w sprawach o rozwód to osoba, która reprezentuje swoich klientów w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika.

Profesjonalny prawnik prowadzący sprawy o rozwód powinien zdawać sobie sprawę ze złożoności sytuacji,w jakiej znalazł się klient, oraz z tego, że rozpad związku małżeńskiego dotyka nie tylko samych małżonków, ale wpływa także na całą rodzinę, a w szczególności na dzieci.

Co do zasady rozwody wiążą się z silnymi emocjami i stresem oraz nie sprzyjają racjonalnemu postępowaniu, a szczególnie samodzielnemu prowadzeniu sprawy przed sądem. Pomoc takiej osoby, jak radca prawny, który jest w stanie spojrzeć na sytuację z dystansem i zainicjować niezbędne w sprawie rozwodowej czynności przed Sądem, może ułatwić przejście przez cały proces sprawy rozwodowej.

Należy mieć na uwadze, że sprawa o rozwód obejmuje nie tylko rozstrzygnięcie w przedmiocie rozwiązania związku małżeńskiego stron (z ustaleniem winy rozkładu pożycia bądź bez ustalania zawinienia), ale również – gdy strony posiadają wspólne potomstwo – wiąże się z koniecznością uregulowania kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków, kontaktów z tymi dziećmi czy w końcu kwestii wysokości alimentów przysługujących na małoletnie dzieci stron. Możliwe jest również dokonanie zgodnego podziału majątku dorobkowego małżonków w trakcie sprawy o rozwód.

Czynności, które należy podjąć, celem należytego przeprowadzenia postępowania rozwodowego:

  1. czynności wstępne: zebranie wywiadu w celu zweryfikowania, czy są spełnione przesłanki rozwodu, skompletowanie wymaganych dokumentów, uiszczenie opłaty sądowej od pozwu (ew. złożenie wniosku o zwolnienie klienta z obowiązku uiszczania tej opłaty)
  2. przygotowanie pozwu z uwzględnieniem oczekiwań klienta, mając na uwadze sytuację faktyczną, w tym sytuację małoletnich dzieci stron. W razie potrzeby złożenie stosownych wniosków o zabezpieczenie roszczeń o świadczenia alimentacyjne czy w zakresie kontaktów z małoletnimi dziećmi – na czas trwania sprawy o rozwód
  3. przygotowanie wniosków dowodowych (wskazanie dowodów w postaci dokumentów, zeznań świadków, innych dowodów, tj. wydruki z komputera, wiadomości sms, wykazy połączeń) celem przeprowadzenia postępowania dowodowego
  4. zastępowanie strony przed Sądem, w tym w trakcie przeprowadzanych przez Sąd dowodów (np. przesłuchania świadków), sporządzanie dalszych pism procesowych i in.

Prawo rodzinne i rozwody to nie jedyne sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria.

Kancelaria Radcy Prawnego Edyty Popowskiej w mieście Płock zapewnia pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, która obejmuje czynności negocjacyjne, mediacje, jak również reprezentację sądową. W Kancelarii można uzyskać jednorazową poradę prawną, zlecić przygotowanie pozwu czy wniosku do Sądu lub zlecić prowadzenie całego postępowania.

Nasza kancelaria prawna w Płocku prowadzi postępowania w następujących sprawach:

  • separacje, unieważnienie małżeństwa
  • podział majątku wspólnego
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • alimenty – zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie bądź wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
  • władza rodzicielska – o przyznanie, ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie kontaktów rodzica z małoletnimi dziećmi
  • zmiana kontaktów lub egzekucję
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, jak m.in. wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców
  • przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka
  • sprawy związane z zarządem majątkiem małoletniego
  • ubezwłasnowolnienie
  • dochodzenie kwot przez matkę dziecka od jego ojca w związku z narodzinami dziecka (roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego do ojca dziecka związane z ciążą i porodem).