Co to jest mediacja i czy warto się na nią zdecydować?

mediacje

Mediacje to szybki i tani sposób rozwiązania konfliktu, będący alternatywą dla długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. W mediacji nie ma zwycięzców ani przegranych, nikt nie narzuca stronom rozstrzygnięcia, strony same przy udziale mediatora dochodzą do satysfakcjonującego ich rozwiązania. Rolą mediatora jest jedynie pomoc w porozumieniu się, w celu przedstawienia swoich racji i argumentów. Mediator ułatwia stronom skoncentrowanie się na istocie konfliktu, złagodzeniu lub wręcz wygaszeniu istniejącego między nimi sporu, oraz dojściu do porozumienia się co do sposobu jego rozwiązania. Zaletą instytucji, jaką jest mediacja, jest fakt, że strony, inaczej jak w przypadku postępowania sądowego, mają wpływ zarówno na wynik sprawy, jak i na przebieg postępowania mediacyjnego. Mediator nie może narzucać sposobu rozwiązania problemu. Dlatego mediacje zwiększają szanse na trwałe rozwiązanie konfliktu. Kolejnymi zaletami jest czas w jakim dochodzi do rozwiązania konfliktu i koszty jakie trzeba wydatkować.

Mediacja jest też, w porównaniu z postępowaniem sądowym, szybszą drogą dochodzenia do porozumienia. Jest również tańszą drogą w porównaniu z kosztami, jakie trzeba byłoby ponieść w przypadku skierowania sprawy do sądu. Większość postępowań mediacyjnych kończy się na jednej sesji z mediatorem. Ugoda zawarta przed mediatorem zatwierdzona następnie przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem i może być egzekwowana. Jednakże, jak wynika ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, ok 80 % ugód zawartych przed mediatorem realizowana jest dobrowolnie, bez konieczności kierowania ich na drogę postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie ponoszenia dodatkowych kosztów. Do mediacji mogą być kierowane sprawy z zakresu takich dziedzin prawa jak: prawo cywilne, w tym prawo spadkowe, gospodarcze, rodzinne, prawa pracy. Mediacja może więc dotyczyć m.in. spraw o zapłatę, dział spadku, zachowek, zniesienie współwłasności, alimentów, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, spraw o podział majątku wspólnego po rozwodzie, wypłaty wynagrodzenia za pracę. Mediacje prowadzone są również w sprawach karnych i postępowaniu z nieletnimi. Dlatego też zanim zdecydujemy się na wszczęcie postępowania sądowego warto skorzystać z pomocy mediatora.

Mediacje różnią się od rozstrzygnięć instytucjonalnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony sporu.

Radca prawny Edyta Popowska jako mediator wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Płocku świadczy na terenie miasta Płocka i okolic usługi mediacyjne w szczególności w takich dziedzinach prawa jak: prawo rodzinne, prawo cywilne, w tym prawo spadkowe, i prawo pracy.

Będąc gorącym zwolennikiem mediacji jako skutecznej alternatywy dla procesów sądowych mediator Edyta Popowska zapewnia prowadzenie mediacji zgodnie z zasadami mediacji, którymi są:

  • dobrowolność,
  • neutralność,
  • bezstronność,
  • poufność.

Dobrowolność oznacza, że to strona samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do mediacji. Może przerwać mediację na każdym jej etapie, nawet bez podawania przyczyny. Mediator nie może zmusza
strony do rozpoczęcia, czy też kontynuowania mediacji.

Neutralność oznacza, że mediator nie może narzucać stronom rozwiązania, nie może także wypowiadać swoich prywatnych opinii na temat sporu. Rozwiązanie konfliktu zależy tylko i wyłącznie od woli stron mediacji. Rolą mediatora jest wyłącznie zagwarantowanie właściwego przebiegu mediacji, tj. stworzenie warunków do podjęcia rozmów o rozwiązaniu konfliktu.

Bezstronność oznacza, że mediator wspiera każdą stronę sporu jednakowo. Dba o równowagę między stronami w takcie prowadzenia mediacji. Każda ze stron, jeżeli tak uważa, może poinformować mediatora, że jest stronniczy.

Poufność oznacza, że wszelkie uzyskane w trakcie mediacji wiadomości objęte są tajemnicą. Mediator nie może ujawniać składanych w trakcie mediacji propozycji, czy informacji uzyskanych w trakcie tego procesu. Ponadto mediator nie może być świadkiem w przypadku gdy spór między stronami znajdzie swój finał w sądzie.