Kontakt

Biuro w Płocku:

Al. Armii Krajowej 9 lok. 28

09-410 Płock

Tel: 501-219-666


Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym, zamieszczonym na podstronie „Kontakt”.

Dane podane przez osoby i podmioty w formularzu kontaktowym będą używane w celu:

 • umówienia spotkania w siedzibie Kancelarii;
 • kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej celem przekazania niezbędnych informacji i wstępnego zbadania sprawy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Edyta Popowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Edyta Popowska Kancelaria Radcy Prawnego, Al. Armii Krajowej 9 lok. 28, 09-410 Płock, NIP: 774-311-94-23 (dalej: Kancelaria).
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

 • świadczenia pomocy prawnej;
 • wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne;

 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

 • pkt 2 będą przechowywane do momentu wyznaczenia spotkania w siedzibie Kancelarii oraz zakończenia wstępnego zbadania sprawy celem świadczenia pomocy prawnej.

5. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażąda, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
 • 6. Na działania Administratora Twoich danych przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu naszej Kancelarii z Tobą i udzielenia niezbędnych informacji celem świadczenia pomocy prawnej.